ZGODOVINA DRUŠTVA

 

Leta 1994 ustanovljeno in registrirano "Društvo za gibalno vzgojo in psihomotorično obravnavo" in leta 1997 preimenovano v "Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko" je strokovna organizacija s statusom društva.

Ustanovitev društva so narekovale potrebe po nadaljevanju že leta 1970 začetega dela: gibalne obravnave in psihomotorični razvojni pristop za različno motene otroke. Prvenstvena naloga društva je izvajanje strokovnih programov s področja motopedagogike in psihomotorike za otroke in mladostnike z motnjami v razvoju.

Za program smo leta 1996 prejeli Priznanje Sklada za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov. Ta program smo na osnovi spremljanja strokovne literature in novih praktičnih izkušenj dopolnili s smernicami dela in obravnave in ga dajemo v potrditev.

Pregled dosedanjega strokovnega dela s področja psihomotorike in motopedagogike v Sloveniji

V letih do ustanovitve društva smo člani društva obravnavali otroke na razvojno gibalnem področju, hkrati pa se strokovno izpopolnjevali v tujini na tem področju. Pridobivali smo praktične in teoretične izkušnje ter v sodelovanju s podjetjem ELAN (1978) izdelali pripomočke za psihomotorično obravnavo: voziček, odrivnik in ravnotežno desko, katere se uporabljajo ne le v Sloveniji, ampak tudi v drugih jugoslovanskih republikah.

Od leta 1970 smo samostojno na Pedagoški Akademiji v Ljubljani razvijali in izvajali predmet psihomotorika na študijski skupini za specialne pedagoge. Predmet je prešel različne faze strokovnega razvoja: gibalne vzgoje, psihomotorike, motorike do motopedagogike na visokošolski stopnji za defektologe (zaključili z izvajanjem programa v letu 1996) in socialne pedagoge do leta 1998.

Leta 1977 je dr. B. Kremžar izdelala » Program telesne vzgoje za gibalno motene in bolne učence«. Sodelovala je v komisiji za pripravo izvedbe posebne telesne vzgoje skupno z Visoko šolo za telesno kulturo v Ljubljani,pozneje s Fakulteto za šport. Pri permanentnem izobraževanju je v organizaciji Fakultete za šport skupno s Pedagoško fakulteto v Ljubljani in Zavodom za zdravstveno varstvo otrok in mladine seznanjala udeležence o nujnosti drugačnega pristopa v vzgoji na področju otrokovega gibalnega razvoja in obravnave gibalne neurejenosti.

Sedanji strokovni člani društva (dr. B.Kremžar in M. Petelin,prof.) že vrsto let na gibalnem področju obravnavajo otroke in mladostnike s posebnimi razvojnimi potrebami. V ta namen smo v preteklih letih izdelali različne preliminarne eksperimente na področju motodiagnostike in praktične obravnave na gibalnem področju, kar je bilo objavljeno v priročnikih in člankih in predstavljeno na simpozijih in kongresih v Sloveniji in tujini. Člani društva smo v Sloveniji izvedli številna praktična in teoretična predavanja za delavce v vrtcih in šolah, za specialne pedagoge in logopede, za ravnatelje in starše. Tudi v sodelovanju z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije.

Organizirali smo vrsto strokovnih taborjenj z motopedagoškimi vsebinami za otroke in mladostnike s posebnimi razvojnimi potrebami.

Društvo je leta 1997 organiziralo strokovni posvet na temo: Psihomotorika in gibalna vzgoja v Sloveniji. Izdelali smo tudi strokovno recenzijo raziskave: Otroška igrišča v letu 1998 v Mestni občini Ljubljana, za Raziskovalno skupnost MOL.

Društvo ima izdelan lasten strokovni program izobraževanja iz motopedagogike, psihomotorične –motopedagoške obravnave, psihomotorične vzgoje in vzgojni program motopedagogike v naravi.

S predstavitvijo motopedagoškega dela v Sloveniji sta avtorja predloženega programa s prispevkom sodelovala na Evropskem kongresu psihomotorike v Marburgu leta 1996 in Svetovnem kongresu psihomotorike v Strassburgu leta 2000.

Leta 2001 smo izdali priročnik OTROKOVO GIBALNO VEDENJE (avtorja; B. Kremžar in M. Petelin) z namenom, da strokovna javnost na področju vzgoje in izobraževanja dobi vpogled v razsežnost in pomembnost zgodnjega vplivanja na otrokov osebnostni razvoj z gibalnimi dejavnostmi.

Pregled obravnavanih otrok

Pregled števila otrok, vključenih v psihomotorično obravnavo od leta 1970 do danes (na območju mesta Ljubljana (MOL):

* obdobje od 1970 do 1979 - 100 otrok
* obdobje od 1983 do 1990 - 120
* leto 1990 - 19
* leto 1991 - 28
* leto 1992 - 43
* leto 1993 - 55
* leto 1994 - 77
* leto 1995 - 74
* leto 1996 - 59
* leto 1997 - 67
* leto 1998 - 65
* leto 1999 - 52
* leto 2000 - 42
* leto 2001 - 46
* leto 2002 - 82
* 2003 - 67
* 2004 72
* 2005 65
* 2006 61
* 2007 63
* 2008 72

V programe psihomotorične obravnave je bilo od leta 1970 do danes (na območju MOL) vključeno več kot 1100 otrok s posebnimi potrebami v starosti od 3 do 14 let. Poleg tega je bilo od leta 1993 v ostale preventivne programe z vključevanjem motopedagoške in psihomotorične stroke (programi: Gibalna vzgoja za otrok z MVO, Street-Ul´ca in taborenja) vključeno več kot 2500 otrok in mladostnikov v starosti od 6 do 18 let iz Slovenije. Od leta 1970 smo poleg obravavanja otrok v popoldanskem času izvajali naslednje strokovne programe oz. strokovna sodelovanja:
- psihomotorična obravnava v Svetovalnem centru v Ljubljani (1970 do 1980),
- gibalna vzgoja otrok in mladostnikov z MVO (VZ Smlednik 1986/1993),VZ Logatec 1994/96, PMD Jarše 1995,
- psihomotorična obravnava za otroke intenzivnega govornega oddelka ZUSGM (1997/1999),
- psihomotorična obravnava v razvojnem odd. vrtec Reboljeva 1996 do 1999,
- strokovno sodelovanje z logopedsko ambulanto ZUSGM v Ljubljani (1991-1996),
- strokovno sodelovanje z Mentalno higienskim odd. Lj.-Center 1992/1995,
- praktični seminarji na Zavodu za slepe in slabovidne,3 seminarji za starše 1999-2001,
- sodelovanje z dr.Zidar, Menttalno higienski odd. Zdrav,dom Lj. Šiška,
- projekt: Mobilna Motopedagoška služba v MOL (od 2001 - ),
- sodelovanje z Evropskim forumom za psihomotoriko (od 1996 - ).